strona główna
organizacja
branża
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
sprawozdanie !
rekompensaty
10 warunków
opłaty za f-gazy
SZWO będą zmiany
ewidencja SZWO
2037-2000
2037 final
EPBD
art. 62 ust.1
opinia
informacja MŚ
pozew do WSA
certyfikacja f-gazy
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Jakie będą nowe regulacje prawne ?

Zaglądaj tu częściej, jeśli chcesz być na bieżąco poinformowany.


Opinia Stowarzyszenia do
ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O NIEKTÓRYCH FLUOROWANYCH GAZACH CIEPLARNIANYCH

Projekt założeń zawiera propozycję uregulowań następujących zagadnień, co do których zgłaszamy zastrzeżenia:
1.    zharmonizowanie ustawy o niektórych gazach cieplarnianych z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową,
2.    cel ustawy,
3.    niektóre definicje techniczne,
4.    uprawnienie operatora do przekazania swoich obowiązków,
5.    zmiany definicji instalowania ujętej we wskazówkach Komisji Europejskiej,
6.    dostęp do czynników chłodniczych HFC,
7.    dokumentacja urządzeń w wersji elektronicznej,
8.    sposób finansowania wyspecjalizowanej jednostki,
9.    centralny rejestr operatorów,
10.    certyfikaty tymczasowe,
11.    trybu powołania jednostek certyfikujących,
12.    trybu ustanawiania jednostek oceniających i szkolących,
13.    trybu uzyskiwania certyfikatu przez przedsiębiorcę,
14.    prowadzenie ewidencji fluorowanych gazów cieplarnianych,
15.    gromadzenie ewidencji z pkt.14 w jednostce wyspecjalizowanej,
16.    wprowadzenie opłat za fluorowane gazy cieplarniane ponoszonych przez firmy serwisowe. W założeniach popełniono poważny błąd związany z analizą przychodów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przyjmując średnio wpływ na poziomie 5 zł za 1 kg, podczas gdy precyzyjna ocena wartości GWP przemnożona przez proponowany przez resort wskaźnik 0,01 zł za 1kgx1GWP daje około 30 zł. Błąd ten świadczy o bardzo niekompetentnym, opracowanym ad hoc projekcie, uwzględniającym niejasne interesy pewnych grup, z bliżej nieokreślonym celem regulacji, a nawet o lekceważącym stosunku do jednostek zaproszonych do konsultacji.

Z powodu braku wcześniejszych konsultacji, w tym wysłuchania publicznego, o które wnosiły organizacje, doszło do opracowania dokumentu nie nadającego się do dyskusji.

Stowarzyszenie Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła wnosi o ponowne opracowanie Projektu założeń.


Ministerstwo Środowiska "ucieka" od społecznych konsultacji projektów ustawy f-gazowej i ozonowej.

Resort przedstawił niedawno projekty ustawy ozonowej i f-gazowej, które spotkały się z bardzo poważną krytyką środowiska chłodniczego. Słabe pod względem merytorycznym, nieczytelne zapisy, wzbogacone dużą ilością biurokratycznych, niczym nieuzasadnionych zabiegów były na tyle wadliwe, że mimo przeprowadzonych już konsultacji międzyresortowych szybko zdjęto je ze strony internetowej Ministerstwa.

Mając świadomość poważnych wad ministerialnych propozycji oraz wyraźny brak wiedzy branżowej u autorów, zgodnie z zasadami prawa, organizacje: Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji oraz Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji zgłosiły zainteresowania pracami nad regulacjami w sposób formalny.  >>>

Ministerstwo unika debaty.

Z dużym zdziwieniem środowisko odbiera niechęć resortu do organizacji wysłuchania publicznego. Wyrażamy obawy, iż przyjęty projekt będzie wciąż nieczytelnym, powtarzającym wszelkie wady ustawy ozonowej i wymagać będzie dużo wysiłku naprawczego.

Stale mamy nadzieję, że cele resortu nie są inne niż ograniczanie emisji substancji kontrolowanych czy fluorowanych gazów cieplarnianych, co w świetle dotychczas prowadzonych prac w Ministerstwie nie jest takie oczywiste.


Parlament Europejski "dokonał" nowelizacji Rozporządzenia 2037/2000 - zobacz, jaki był projekt

Projekt nowej regulacji dotyczącej substancji kontrolowanych jest w końcowym stadium - już za dwa tygodnie głosowanie.
Projektowi nadano interesujący podtytuł:
                                                       20 lat sukcesu
Zakończenie wycofywania substancji zubożających warstwę ozonową

Komisja Europejska podaje, że w krajach rozwijających się w dużym tempie wzrasta produkcja i użycie SZWO. Natomiast w UE zaostrza się przepisy.

Według UNEP ograniczenia wprowadzone na mocy protokołu montrealskiego pozwolą na uniknięcie milionów śmiertelnych oraz dziesiątek milionów uleczalnych zachorowań na nowotwory skóry oraz na zaćmę na całym świecie.                          przejdź do opisu projektu regulacji   >>>


Zamieściliśmy sprawozdanie ze spotkania w dniu 27 stycznia br. w Ministerstwie Środowiska - zapoznaj się z materiałem !    >>>


Ustawa f-gazowa i ozonowa - resort przedstawia projekty
Zadziwiającym było postępowanie resortu środowiska, który umieścił na swojej stronie internetowej ogłoszenie o stanie prawa, sprzeczne z interpretacjami Komisji Europejskiej. Resort nie wyjaśnił intencji, jakie mu przyświecały w związku z publikacją.
>>> powiększ
Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji pismem zwróciła resortowi uwagę na niewłaściwość ogłoszenia. Usunięto je dopiero po 5 miesiącach.
>>> powiększ
Pod koniec listopada 2008 r. ten sam resort środowiska przedstawił projekty ustaw dotyczacych substancji kontrolowanych oraz niektórych gazów cieplarnianych. Wszystkie główne organizacje branżowe negatywnie oceniły projekty. Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji proponuje odrzucić projekty w całości i rozpocząć prace od początku, nie widząc możliwości poprawy bardzo nieczytelnego zapisu.

Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji
krytycznie odniosła się do projektów, zwłaszcza do sposobu "przemycania" ustawy dotyczącej SZWO i zaproponowała nową wersję ustawy, wyłączając z niej branżę chłodnictwa celem wprowadzenia większej przejrzystości oraz wielu niezbędnych definicji.

Również bardzo krytycznie do projektu odniosło się Krajowe Forum Chłodnictwa, Związek Pracodawców. Organizacja ta nie przedstawia propozycji naprawy wadliwego projektu prawa, tłumacząc się napiętym harmonogramem. Faktycznie swoje uwagi nadesłała ponad tydzień po upływie ogłoszonego terminu.

Zastanawiające jest, czemu resort wystąpił z tak wadliwymi projektami prawa publicznie, w tym przesłał je wcześniej do konsultacji międzyresortowych.

Do projektów nowych ustaw (F-gazy i SZWO)  opracowanych przez Ministerstwo Środowiska uwagi wniosły następujące organizacje branżowe:
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji, pdf,
Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji, pdf,
Krajowe Porozumienie Porozumienie Branżowe Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła (Prozon i KFCH, COCH + inne), pdf.

Nasza organizacja przygotuje swoje stanowisko wkrótce, ale w pełni solidaryzujemy się z opinią Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji.
Po upływie miesiąca czasu resort ustosunkował się do uwag.
Odpowiedź na stanowisko Komisji Prawnej Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji znajduje się tutaj >>>;
odpowiedź na stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji znajduje się tutaj >>>;
odpowiedź na uwagi Krajowego Porozumienia Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła (Prozon i KFCH + COCH i inne) znajduje się tutaj >>>;
oraz COCH ponownie zgłasza uwagi i odpowiedź jest tutaj >>>.


Krótki komentarz do "Odpowiedzi resortu na uwagi KIGCHIK", strona 12 - tekst zaznaczono kolorem niebieskim
Zwracamy uwagę na w miarę pozytywny stosunek resortu do zagadnienia Branżowych Certyfikatów Jakości i uznania ich za właściwe rozwiązanie kwestii certyfikacji tymczasowej przedsiębiorców. W pełni popieramy ten pogląd. Natomiast pewne zaskoczenie budzi uzależnienie wprowadzenia stosownego zapisu w prawie od woli innych organizacji. Większość z nich popiera BCJ, zaś trudno wymagać ustosunkowania się do tej certyfikacji przez grupy, które jej bliżej nie znają.

BCJ jest dostępny dla wszystkich firm serwisowych spełniających kryteria certyfikacji, niezależnie od przynależności organizacyjnej lub jej braku.

Ważnym jest, iż wdrożona procedura znalazła akceptację coraz liczniejszych przedsiębiorców, posiada nadzór ze strony organizacji wysokiego zaufania publicznego, jakim jest Krajowa Izba Gospodarcza oraz umocowanie prawne.

Należy wyrazić zadowolenie z zajętego przez resort stanowiska i podjąć działania upowszechniające wiedzę o Branżowym Certyfikacie Jakości.

Firmom już uhonorowanym, jak i tym które są w trakcie certyfikacji należy pogratulować decyzji. Jest oczywistym, że im lepsze jest przyjęcie przez branżę chłodniczą tej certyfikacji, tym szybciej wejdzie ona do prawa w formie gotowej propozycji organizacyjnej.

Należy dodać, że wsparcie jakościowe procesu certyfikacji ze strony Krajowej Izby Gospodarczej jest bardzo poważnym argumentem za kontynuacją BCJ.  Kompetencja, potencjał, bezstronność postępowań są elementami decydującymi i dotąd słabo zorganizowana branża chłodnicza nie jest w stanie ich zagwarantować. Jest to również zagadnienie zbyt delikatne i ważne, by mogło być rozwiązane w sposób niepoprawny.