strona główna
organizacja
branża
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
sprawozdanie !
rekompensaty
10 warunków
opłaty za f-gazy
SZWO będą zmiany
ewidencja SZWO
2037-2000
2037 final
EPBD
art. 62 ust.1
opinia
informacja MŚ
pozew do WSA
certyfikacja f-gazy
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Opinia Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji ws. ewidencji substancji kontrolowanych oraz jej przekazywania do wyspecjalizowanej jednostki


Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową z dnia 20 kwietnia 2004 roku w Art. 5. 1. w brzmieniu: 

„Podmiot używający substancji kontrolowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do prowadzenia ewidencji substancji kontrolowanych oraz do przekazywania informacji zawartych w tej ewidencji raz w roku do dnia 28 lutego za rok poprzedni wyspecjalizowanej jednostce, upoważnionej przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki.”

nakłada na firmy serwisowe obowiązek prowadzenia tej ewidencji. Zgodnie z art. Art. 38. Kto, wbrew przepisowi art. 5 ust. 1, nie prowadzi ewidencji substancji kontrolowanych, podlega karze grzywny.

Natomiast nie ma konsekwencji karnej za nieprzekazanie sprawozdania do wymienionej wyspecjalizowanej jednostki. Sejm RP podczas debaty nad projektem ustawy odrzucił propozycję kary, uzasadniając to nadmiernym rygoryzmem przepisu i brakiem merytorycznego uzasadnienia dla tej czynności.

Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji nie namawia do niestosowania prawa, ale pragnie skorzystać z okazji i przedłożyć swoją opinię na temat gromadzenia sprawozdań ze stosowania substancji kontrolowanych, a w niedługiej przyszłości fluorowanych gazów cieplarnianych.

Polska jest jedynym krajem unijnym, gdzie występuje obowiązek prowadzenia wspomnianej ewidencji i dodatkowo przekazywania jej celem tworzenia zestawień. W naszej opinii, te biurokratyczne czynności w żaden sposób nie służą ograniczaniu emisji czynników chłodniczych, zawierają trudne do zweryfikowania dane, a ich sumowanie nie jest wywołane jakąkolwiek racjonalną potrzebą. Ta potrzeba nie pojawia się też na szczeblu unijnym.

Użytkownicy urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierajacych substancje kontrolowane nie prowadzą wspomnianej ewidencji, zatem omawiany obowiązek ich nie dotyczy.


Notka od Stowarzyszenia Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła

Stowarzyszenie nasze w pełni popiera stanowisko KIGCHIK. Uważamy, że prawo krajowe nie powinno nakładać dodatkowych obowiązków na serwistantów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych ponad zadania wypływające z przepisów unijnych, zwłaszcza gdy te obowiązki nie wpływają na ograniczenie emisji czynników. Prawdopodobnie powyższą opinię prezentują pozostałe organizacje branżowe.

Gromadzenie sprawozdań w jednostce wyspecjalizowanej ma poważną wadę. Służy za bazę informacyjną dla Inspekcji Ochrony Środowiska i ukierunkowuje kontrole na firmy serwisowe. Wycieki czynników powstają nie w siedzibie serwisu chłodniczego, ale na rzeczywistych instalacjach i tu przede wszystkim inspektorzy winni wykazać dużą aktywność.